Konsultacje społeczne w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesko na lata 2021-2025

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 29.10.2021 do 12.11.2021

Cel konsultacji

W związku z dynamicznym rozwojem Gminy Lesko w konsekwencji pojawiającymi się nowymi wyzwaniami dla Gminy, została opracowana aktualizacja dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lesko, która umożliwiać będzie harmonijny rozwój Gminy i dostosuje jej plany rozwojowe do obecnych standardów i potrzeb Mieszkańców.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy w Lesku

Opis konsultacji

Dokument wyłożony jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lesko w zakładce konsultacje społeczne, na okres 14 dni tj. od 29.10.2021 r. do 12.11.2021 r. 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze powiatu mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

• w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@lesko.pl

na formularzu uwag stanowiącego załącznik do przedmiotowego ogłoszenia bądź za pomocą ankiety konsultacyjnej.

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko. 

 

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 29.10.2021 do 12.11.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 29.10.2021
do 12.11.2021


Podziel się