Konsultacje Społeczne Miasta i Gminy Lesko

Ocena pracy Burmistrza, Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy Lesko za 2020 rok.

Bez obaw, ta ankieta jest anonimowa! Twój PESEL oraz dane przed zapisaniem zostaną zaszyfrowane. "

Baner zachęcający do wzięcia udziału w ankiecie

W przyszły czwartek 15.07.2021r. Radni Rady Miejskiej w Lesku będą podejmować głosowanie w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Adama Snarskiego. W porządku obrad sesji znalazła się uchwała o nieudzielaniu Burmistrzowi absolutorium.

Wotum zaufania oznacza akceptację przygotowanego i przedstawionego Raportu o stanie gminy za 2020r., nad którym dnia 15.07.2021r. zostanie przeprowadzona debata publiczna. Po jej zakończeniu Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Warto przy tym zauważyć, że wotum zaufania stanowi pewnego rodzaju uzupełnienie corocznej oceny pracy Burmistrza, całego urzędu oraz jednostek organizacyjnych przez Radę Miejską, w zakresie wykonania budżetu gminy za 2020r. (Procedura absolutoryjna).

Zanim to nastąpi chcemy poznać opinię mieszkańców naszej gminy, na temat pracy Burmistrza, pracowników urzędu, jak również Radnych, którzy wybrani przez Państwa w poszczególnych okręgach wyborczych mają reprezentować Państwa sprawy.

Za nami 2020r., który rozpoczął się niepokojem o finanse Gminy, w związku z ogłoszeniem upadłości Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Na szczęście, po okresie niepewności pieniądze powróciły na konto Gminy. Niedługi czas później nastała pandemia covid-19, a z nią reżim sanitarny. Mimo wielu zamkniętych placówek, Urząd Miasta i Gminy pozostał dla Państwa otwarty. Wprowadzone zostały ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zwolnienia z opłat podatkowych, z których wiele osób skorzystało. Prowadzone też były akcje społeczne nakierowane na pomoc dla mieszkańców, szczególnie dla osób chorych i seniorów.

Nie ustaliśmy w pracy – kontynuowaliśmy realizację dotychczas prowadzonych inwestycji, m.in.: projekt na odnawialne źródła energii, budowa budynków socjalnych, remont świątyni ormiańskiej czy budowa Stacji Uzdatniania Wody w Średniej Wsi.

Rozpoczynaliśmy również nowe inwestycje, tj. przebudowa ul. Widokowej w Lesku, wymiana instalacji C.O. i sanitariatów w BDK, liczne remonty cząstkowe i przebudowy dróg gminnych. Powstawało nowe oświetlenie w Bachlawie i w Lesku na ul. Wspólnej oraz chodnik w Łączkach. Rozpoczęła się również przebudowa świetlic wiejskich w Jankowcach oraz Hoczwi, a także remont świetlicy w Bezmiechowej Dolnej. Remontowane były remizy OSP, m.in. w Hoczwi I Średniej Wsi.

W czerwcu 2020r. ruszyła budowa pierwszego Samorządowego Żłobka w Lesku, który, jak się szybko okazało, był instytucją bardzo potrzebną naszym młodym mieszkańcom.

Na realizację prowadzonych inwestycji, jak również projekty społeczne i kulturalne pozyskaliśmy łącznie blisko 13 milionów złotych.

Chcąc poznać opinie mieszkańców prowadziliśmy konsultacje społeczne m.in. w sprawie budowy żłobka.

Konsultowaliśmy również koncepcję transportu publicznego czy budowę placu wielopokoleniowego wraz z miejscami parkingowymi na osiedlu Smolki w Lesku. Próbowaliśmy także wprowadzić budżet obywatelski, aby mieszkańcy mogli decydować na co są wydawane pieniądze z budżetu. Te zadania ostatecznie nie spotkały się z aprobatą radnych.

Mimo rożnych trudności Burmistrz Miasta i Gminy Lesko w 2020 r. zrealizował dochody w wysokości 62.755.610,93 zł, co stanowi 100,95%  zakładanego planu.

Natomiast planowany początkowo deficyt budżetu Gminy Lesko na kwotę 4.990.524,08 zł, zamknął się ostatecznie w kwocie 678.221,74 zł.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wyraził pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020r. przez Burmistrza.

Komisja rewizyjna wskazała, że Burmistrz Miasta i Gminy Lesko realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości i legalności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Udzielone w ankiecie odpowiedzi pozwolą nam poznać Państwa opinie, na temat pracy zarówno Burmistrza, Rady, jak i samego Urzędu, gdyż jest ona dla nas najważniejsza, bo to dla Was pracujemy. Odpowiedzi można udzielić do dnia 14 lipca (środa).

W ankiecie mogą wziąć udział wyłącznie mieszańcy miasta i gminy Lesko, a ich weryfikacja nastąpi po podaniu prawidłowego numeru PESEL. Dane będą automatycznie anonimizowane.

Pobierz raport o stanie gminy lesko za rok 2020, klikając TUTAJ